VELKOMMEN
TIL INTRO DM

DELTAKELSE | MESTRING

HVA VI GJØR

received_250370610025097
«INTRO DM skal, gjennom god relasjon og trygge rammer, støtte og veilede ungdommer til å ta gode valg for seg selv og bidra positivt til felleskapet.»
– David Martinez, Daglig leder og grunnlegger av INTRO DM

INTRO DM tilbyr tilpasset individuell oppfølging som tar sikte på å adressere ungdommens unike utfordringer, både individuelt og i samspill med andre.

Vårt arbeid bygger på forutsetningen om at hver ungdom har ulik bakgrunn, ulike utfordringer og ulike ressurser og derfor må møtes på ulik måte for å kunne nå målsetningen.

HVORFOR VI LYKKES

Gjensidig respekt

Likeverd

Tillit

VÅR OPPSKRIFT

01
Helhetlig tilnærming
INTRO har en helhetlig tilnærming til ungdommenes livssituasjon. Dette forutsetter et godt samarbeid med oppdragsgiver, familien, vennene og miljøet rundt ungdommen.
02
Matching
INTRO legger vekt på mangfold og personlig egnethet blant våre ansatte. Vi har både kjønnsmangfold og etnisk mangfold. I tillegg til mange ansatte med solid faglig kompetanse, har INTRO også ansatte med erfaringskompetanse. Vår erfaring tilsier at kombinasjonen mellom erfart og tillært kunnskap og kompetanse gir et godt fundament for relasjonsbasert endringsarbeid med ungdom.
03
Tilgjengelighet
Den enkelte kontaktpersonen hos INTRO er tilgjengelig for sine ungdommer ved behov.
04
Tilpassede aktiviteter
INTRO bruker ungdommens egne interesser og ressurser som utgangspunkt for å etablere kontakt og bygge relasjon.

LAGET VÅRT

Miljøarbeidere
Aktivitetsledere

HVILKE TILTAK KAN VI TILBY?

INDIVIDUELL OPPFØLGING

INTRO tilbyr individuell oppfølging både i hjemmet, på skolen og på fritidsarenaer.

OPPFØLGING I GRUPPE

INTRO legger til rette for sosial trening og sunne relasjoner på sine aktiviteter. På denne måten tilbyr INTRO ungdommene et nettverk basert på felles interesser.

METODISK GRUNNLAG

Mestring gjennom aktivitet

Aktivitet blir brukt som et verktøy for å bygge relasjon og tillit slik at man kommer i posisjon for et godt utviklingsarbeid i samarbeid med ungdommen.

Dialog som metode

Likeverdig dialog som åpner for å mobilisere ressurser og løsninger.

Empowerment

Veiledning til frigjøring gjennom å trygge ungdommen i læringsprosessen hvor de blir gjort bevisste og ansvarliggjøres rundt egne valg, handlinger og holdninger.

Sosial trening

INTRO bruker idrett og aktivitet som arena for å utvikle sosiale og emosjonelle ferdigheter. Her får ungdommene nettverk og relasjoner for fremtiden.