VÅRE TJENESTER

OPPFØLGING GJENNOM INTRO DM

Oppfølging skjer på bakgrunn av kontakt med NAV, kommunalt barnevern, barnevernsinstitusjoner eller skoler. En koordinator knyttes opp mot ungdommen etter nøye vurderinger om hvem som kan matches sammen best mulig for å kunne etablere en god relasjon for videre arbeid. Koordinator er tilgjengelig for ungdommen 24/7 og ungdommene får de timene med koordinator som er nødvendige for å skape positive og varige endringer. Tiltaket er helhetlig og blir skreddersydd utfra hver enkelt ungdom sitt unike behov. Gjennom tett individuell oppfølging jobber koordinator med ungdommens utfordringer, som blant annet

skole, jobb, fritid, tilknytning, bolig og annen praktisk hjelp. Det jobbes videre med generell motivasjon for selvstendiggjøring og ved noen tilfeller fungere.

Vi jobber aktivt med spesielt tre aspekter:

– Selvforståelse – Vi gjør ungdommen mer bevisst på seg selv, sine interesser og sine styrker. Videre utvikler vi ungdommens evne til å sette seg mål for så å veilede og vise dem hvordan de skal oppnå det
målet.
– Indre drivkraft – Her jobber vi med å knytte ungdommens interesser og mestringsområder opp til skolen
slik at de finner motivasjon til å fortsette skolegangen. I tillegg jobber vi aktivt med å øke ungdommens
forståelse av at skolen gir muligheter for fremtiden og hjelper dem i å oppnå sine mål.
– Sosial relasjonsdanning – Vi tilbyr ulike sosiale aktiviteter med ungdommen, både individuelt og sammen
med andre ungdommer. På denne måten danner ungdommen seg et nytt trygt nettverk og får utvikle
sine sosiale ferdigheter med støtte av en koordinator.

INDIVIDUELLE TILTAK

>

Hjemmebaserte tiltak

Er skreddersydde strategier der ungdom i sitt nærmiljø får oppfølging og veiledning av en koordinator. Vi tar utgangspunkt i planer utarbeidet av oppdragsgiver som brukes som et styringsverktøy i prosessen.

>

Botrening – selvstendiggjøring

Intro har ferdigmøblerte og moderne hybler som er tilknyttet familieboliger. Familiene har mange års erfaring med ungdomsarbeid og har sosialfaglig bakgrunn. Ungdommen trygges i en selvstendig bosituasjon og får trening i hverdagslige gjøremål i hjemmet. Noen ungdommer trenger å bli selvstendige og trenger veiledning i å ta ansvar for eget liv. Fokus er selvstendiggjøring ut fra behovet til ungdommen. Regninger, mat, økonomi, vasking, få oversikt over ulike ukentlige gjøremål, rutiner, hygiene (et gitt antall timer i uken).

>

Fosterhjems- og familiestøtte (oppfølging av ungdom)

Avlastning og støtte for familie- og fosterhjem i hverdagen. Oppfølging i fritidsaktiviteter og skole.

>

Miljøarbeider på skolen – særtiltak

Skoler som har miljøutfordringer og ønsker behov for støtte og veiledning med en gruppe elever eller enkeltindivid. Intro jobber med skolemiljø for å finne de strategier som kan føre til et bedre samspill, individuelt og sammen med andre. Tema kan være mobbing (klassemiljø) og skolemiljø. Intro er tilstede i klasserommet og i friminutt i samarbeid med lærer og skoleledelse.

>

NAV - veien til jobb (NEET-ungdom)

>

Oppfølging

Den individuelle oppfølgingen er oppdelt i fem påfølgende faser

  1. Kontakt og etableringsfase
  2. Kartleggingsfase.
  3. Dialog og konfrontasjonsfase.
  4. Endring og nyetableringsfase.
  5. Selvstendiggjøring og avslutningsfase.

Fasene har sine egne mål og verktøy for å fremme endring hos ungdommene gjennom samvær med koordinator (New Page, rapport nr1/09).

GRUPPEBASERTE TILTAK

Intro DM tilbyr gruppebaserte tiltak der ungdommer blir satt sammen i gruppe og har aktiviteter sammen. Målet er at ungdommene lærer av hverandre og jobber med hverandres styrker og svakheter.

>

Leir for ungdom

Vi arrangerer forskjellige temaleirer i skoleferier. Eksempler på tematikk kan være «hvordan leve med to kulturer i Norge», «Hva er fordommer» ol. Fokus er blant annet trivsel, mestring, godt fellesskap osv.

>

Avlastning

Vi arrangerer hytteturer en helg i måneden for målgruppene: «Familier med behov for avlastning for sine barn» og «Fosterhjem med behov for avlastning av sine fosterhjemsbarn». Det er et begrenset antall plasser (maks 8 ungdommer). Fokuset er gode opplevelser, gode samtaler og godt samhold.

>

Workshop

Kan gjennomføres både som en enkeltstående eller en sekvensiell aktivitet. Eksempel på tema for workshop kan være:

  • Sosial kontroll og tvangsekteskap
  • Antiradikalisering
  • Fordommer og holdninger
  • Gjengproblematikk

Ved noen tilfeller bruker vi og spesielle anledninger bruker vi bowling, paintbal ol. Intro har fokus på lavterskel aktivitet med ungdommen. Det som er gjennomførbart og som forbereder ungdommen på å kunne delta i et eget idrettslag når ungdommen er klar.

>

OPPFØLGING

Formålet med gruppearbeid er å skape sosiale endringer der ungdommen får et eierskap til prosessen. Ungdommene øver på å bli bevisste egne holdninger og eget adferdsmønster. Gjennom aktivitet og dialog styrkes deres selvtillit og selvfølelse. Kvaliteten i dialogen og samværet avhenger av en god relasjon mellom koordinator og ungdom.

Gjennom tilpassede aktiviteter trener gruppen på samspill, sosiale ferdigheter og emosjonell kontroll. Lek og konkurranser skaper utfordringer der hver enkelt blir kjent med egne grenser. Utvikling av kropps- og sinnekontroll gir mestringsopplevelser. Mestring og anerkjennelse er viktige drivkrefter for utvikling av sosial kompetanse.

Eksempler på tilpassede aktiviteter i INTRO DM er:

Ballspill: fotball, basketball, volleyball, innebandy,

Film, musikk og diskusjoner rundt innholdet

Friluftsliv i fjellet med båt og grilling

Kafe og samtaler om aktuelle tema for offentligheten og aviser

Gjennom deltakelse ønsker INTRO DM å gi deltakerne forståelse både av egne muligheter og omverdenen. Det handler om å motivere fellesskap til handlekraft, det vil si å hjelpe gruppen til å reflektere og sette ord i dialogen som handler om hva de trenger hjelp til for å utvikle deres kulturelle kompetanse. Hvordan de kan bruke deres ressurser for å utvikle seg og tilpasse seg til andre omgivelser som for eksempel et fotballag, skolemiljø og jobbsituasjon.

Målet er å gi mer ferdigheter og handlingskompetanse til gruppen om den norske kulturen, bevisstgjøring av gruppens/ungdommenes holdninger og gi samfunnskompetanse gjennom dialog og samtaler i gruppen. I praksis kan det være utfordrende å vise respekt og møte annerledes adferd og væremåte på en akseptabel måte særlig når gruppen ikke er forberedt eller har tidligere erfaringer. Det er her dialogen og bevisstgjøring kommer inn i det arbeidet INTRO DM gjør med ungdommer.

Ungdommene er selv med på å sette ord på hva de synes er utfordrende og vanskelig. Arbeidet med å planlegge turer eller å arrangere turneringer for andre gir gode opplevelser og nyttig erfaring ungdommene i gruppen. Samtidig gir det lederne mulighet for å frem nye temaer i gruppesamlingene. En av de største gevinstene for ungdommene, i tillegg til bevisstgjøring, er det gode sosiale nettverket ungdommene bygger. Både seg imellom, men enda viktigere til det store samfunnet.

>

Rollespill

Det spilles rollespill og føres diskusjoner. Gruppene jobber også med ART en gang i uken der ulike tema er sentrale å samtale om. Noen av hovedtemaene INTRO DM jobber med er:

1.Hygiene: Hvorfor er hygiene viktig

2.Samfunnsforståelse: Info om Norske myndigheter, hvorfor vi betaler skatt, familieliv og ungdomstid i Norge.

3.Hvorfor det er viktig å gå på skolen: forventninger, mål, utdanning og arbeid.

4.Nettverk og aktivitet: om samhandlingsferdigheter, å delta i aktiviteter og bygge nettverk og vennskap

5.Seksualitet og parforhold: kvinners og menns roller og om å være kjærester i Norge

6.Konflikthåndtering: om å forstå sin rolle i samfunnet, respekt, toleranse, sinnekontroll og om å håndtere og avvikle konflikter ryddig.

7.Hjelp med å skrive CV og forberedelser til intervju

8.Flørting og trakassering: Hva er flørt og hva er trakassering, og syn på kvinner i ulike kulturer.